Aktuella regelverk

Grunden i arbetsgivares ansvar att organisera krishantering finns i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket har på regeringens uppdrag detaljreglerat vad som skall gälla på området genom att i sin författningssamling ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på organisation och planläggning av krishantering.

Ta del av de regelverk som reglerar krishantering på arbetsplatsen här>>