Konsekvenser av kriser

Mellan 50–70 procent av Sveriges befolkning drabbas under sin livstid av traumatiska händelser som medför att drabbade hamnar i en krisreaktion. Av de som råkar ut för en traumatisk händelse riskerar cirka 20 procent att drabbas av allvarligare posttraumatiska stressreaktioner (PTSD).

En svensk studie visar att 5,6 % av Sveriges befolkning under sin livstid drabbas av PTSD tillföljd av obeararbetade psykologiska trauman. Studien visade också att 7,4 procent av kvinnorna drabbas av PTSD jämfört med 3,6 procent av den manliga befolkningen. Skälet att kvinnor drabbas dubbelt så ofta av posttraumatiskt stress syndrom än män beror på att kvinnor är mer utsatta för hot, trakasserier och våldtäkt.

Att leva med PTSD innebär vanligtvis lång tid med återupplever, återkommande minnesbilder, mardrömmar, sömn- koncentrationssvårigheter, lättskrämdhet samt obehagliga och intensiva känslor som minskar drabbades livskvalitet och förmåga att
klara av vardagliga aktiviteter. PTSD är en riskfaktor för depression, missbruk och självmord.

Vid en akut kris är det av vikt att drabbade personer ges emotionellt stöd och därefter följs upp och erbjuds personligt anpassat stöd efter behov.