Krisbearbetning

Kännetecknande för en krisreaktion är att de inblandande hamnar i en chockfas

Under chockfasen ordnar POSOM att drabbade individer ges praktiskt, emotionellt och socialt stöd och får grundläggande behov av säkerhet och trygghet tillgodosedda. Ett bra första omhändertagande underlättar för människor att omvärdera händelsen de har varit med om samt att de gynnas av att vara omgivna av andra som vill dem väl, som bistår och som finns till hands när det behövs.

Efter en traumatisk händelse följer POSOM upp drabbade genom en ”screen and treat model” som kan beskrivas som proaktiv uppföljning, screening och anpassad behandling för individer med kvarstående symtom.

POSOMs metoder för krisbearbetning innebär att:

  • Akut stressyndrom (ASD) behandlas med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TFKBT)
  • PTSD behandlas med TF-KBT eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Individer med fortsatta svårigheter ges efter tre månader fördjupade samtal med psykolog
  • Individer med långvariga besvär erbjuds individuellt anpassad rehabilitering.