Om kriser

En krisreaktionen hos en individ utlöses oftast en följd av plötsliga omvälvande händelser.

Orsak/orsaker

Vanliga orsaker som utlöser en krisreaktion hos en person kan vara anhörigs dödsfall, att man blivit utsatt för våld eller hot, att man som chef har haft ansvar när det hänt en olycka eller ett dödsfall på arbetet, besked om allvarlig sjukdom, skilsmässa, make/makas uppdagade otrohet etc. En annan vanlig faktor som ofta påverkar en hur en individ hanterar en krishändelse är svåra händelser som inträffat tidigare i livet.

Kännetecknande för en krisreaktion är att de inblandande hamnar i en chockfas. Under chockfasen behöver drabbade personer medmänskligt stöd och grundläggande behov av trygghet tillgodosedda. Efter att chockfasen övergår i en reaktionsfas och senare en bearbetningsfas i de två sistnämnda faserna genomför POSOMs experter olika typer av samtal med individer och grupper.

Läs mer>>